Tinh Xuan Muon Thuo – Thanh Nga, Thanh Duoc, Viet Hung, Ngoc Giau

TÌNH XUÂN MUÔN THUO
Tác giả: Nguyễn Phương

Thành Được …vai… Trung
Thanh Nga …vai… Oanh
Việt Hùng …vai… Tốt
Ngọc Giàu …vai… Liên
Ngọc Nuôi
Chỉ Hiếu
Kim Quang
Bảo Quốc
Thúy Lan
Hoàng Giang
Kim Giác
Hoàng MaiCooking
Measurements
Cooking Measurements