Nang Som Mua Chieu – Thanh Nga, Thanh Duoc, Huu Phuoc, Ngoc Giau

Thanh Nga – Nang Som Mua Chieu – Thanh Duoc Huu Phuoc Ngoc Giau

NẮNG SỚM MƯA CHIỀU
Tác giả: Nhị Kiều

Thành Được …vai… Phi
Thanh Nga …vai… Bích
Hữu Phước …vai… Thiện
Ngọc Giàu …vai… Minh
Kim Quang …vai… Chú Ba
Hoàng Giang …vai… Toàn

PLACE YOUR ADS HERE!