Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện nói sự thật về Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc Việt Nam

Phần âm thanh dài khoảng 60 phút, được thực hiện vào tháng 2-2002.

PLACE YOUR ADS HERE!