(Audio) Dương Thu Hương – Những Thiên Đường Mù

“Những Thiên Đường Mù” của Dương Thu Hương là một trong vài tác phẩm quan trọng nhất đã có công vạch mặt thói gian trá, giả dối, lừa mị của đảng cộng sản. Đọc tác phẩm này, người ta thấy ngay, những lời phét lác của ông tổ cộng sản Karl Marx về một thế giới đại đồng chẳng qua chỉ là những lời hứa hẹn láo khoét, và cái gọi là “thiên đường” do đầu óc bệnh hoạn của Mark tưởng tượng rốt cuộc chỉ là “Những Thiên Đường Mù” mà thôi.Cooking
Measurements
Cooking Measurements