Mot Trang Tinh Su – Thanh Nga, Huu Phuoc, Thanh Duoc, Ngoc Giau

Thanh Nga – Mot Trang Tinh Su – Huu Phuoc Thanh Duoc Ngoc Giau
MỘT TRANG TÌNH SỬ
Soạn giả: Hoàng Khâm

Thanh Nga vai Huyền Châu
Hữu Phước vai Hàn Sinh
Thành Được vai Lâm Kỳ
Ngọc Giàu vai Ngọc Bích
Lệ Thủy vai Quyên Quyên

PLACE YOUR ADS HERE!