DAI PHAT THANH: Dai phat thanh Viet Nam truoc 1975

Đài Phát Thanh Việt Nam Trước 1975 – Nhạc Chọn Lọc Chương Trình nhạc chọn lọc phát trên đài phát thanh Việt Nam trước 1975 tại Sài Gòn Hà Thanh, Nhật Trường — Thu Tím Là Vàng — Vân Tùng Phương Dung – Những Đồi Hoa Sim — Dũng Chinh Hà Thanh – Đêm Tàn Bến Ngự – Dương Thiệu

» Read more