Tiếng Anh Thương Mại – Đài Úc Châu

 1. Tiếng Anh Thương mại – Giới thiệu nhân viên – chức danh  Nghe
 2. Tiếng Anh Thương mại – Nói chuyện qua điện thoại – giới thiệu  Nghe
 3. Tiếng Anh Thương mại – Nói chuyện qua điện thoại – bàn chuyện công việc  Nghe
 4. Tiếng Anh Thương mại – Gặp gỡ lần đầu – văn hóa làm quen  Nghe
 5. Tiếng Anh Thương mại – Gặp gỡ lần đầu – bày tỏ sự đồng tình  Nghe
 6. Tiếng Anh Thương mại – Xúc tiến công việc  Nghe
 7. Tiếng Anh Thương mại – Gặp mặt  Nghe
 8. Tiếng Anh Thương mại – Bàn chuyện kinh doanh – nêu vấn đề  Nghe
 9. Tiếng Anh Thương mại – Bàn chuyện kinh doanh – chấp nhận và từ chối  Nghe
 10. Tiếng Anh Thương mại – Hội họp – mở đầu cuộc họp  Nghe
 11. Tiếng Anh Thương mại – Hội họp – diễn biến cuộc họp  Nghe   
 12. Tiếng Anh Thương mại – Thuyết trình – chuẩn bị và giới thiệu  Nghe
 13. Tiếng Anh Thương mại – Thuyết trình – kết thúc một tiểu mục  Nghe
 14. Tiếng Anh Thương mại – Thuyết trình – biểu đồ và số liệu  Nghe
 15. Tiếng Anh Thương mại – Thuyết trình – kết luận và trả lời câu hỏi  Nghe
 16. Tiếng Anh Thương mại – Thương lượng – chuẩn bị và sắp xếp  Nghe
 17. Tiếng Anh Thương mại – Thương lượng – làm sáng tỏ vấn đề  Nghe
 18. Tiếng Anh Thương mại – Thương lượng – bất đồng quan điểm  Nghe
 19. Tiếng Anh Thương mại – Thương lượng – giải quyết mâu thuẫn  Nghe
 20. Tiếng Anh Thương mại – Than phiền và sự cố – báo tin không vui  Nghe
 21. Tiếng Anh Thương mại – Than phiền và sự cố – đề nghị giải pháp  Nghe
 22. Tiếng Anh Thương mại – Ăn mừng – mời khách  Nghe
 23. Tiếng Anh Thương mại – Ăn mừng – văn hóa chúc mừng  Nghe
 24. Tiếng Anh Thương mại – Tại sân bay – đăng ký lên máy bay  Nghe
 25. Tiếng Anh Thương mại – Tại sân bay – chào tạm biệt  Nghe


Cooking
Measurements
Cooking Measurements

Leave a Reply