Thanh Xa Bach Xa

Thanh Xà Bạch Xà

Tài Linh (Bạch Xà), Vũ Linh, Kim Tử Long, Thanh Hằng, Chí Linh, Quế Phương, Bửu Truyện, Ngọc Đáng, Trường Sơn, Thanh Loan, Bảo Chung.Cooking
Measurements
Cooking Measurements