Than Dieu Dai Hiep 2006

http://xemphimboonline.phimloan.com/2015/10/16/than-dieu-dai-hiep-2006-2/

http://xemphimboonline.phimloan.com/2015/10/03/than-dieu-dai-hiep-2006/

Thần điêu đại hiệp 2006- Tập 1 Full

Tên tiếng Anh: The Return of Condor Heroes
Tên tiếng Trung: 神鵰俠侶
Nguyên tác : Kim Dung
Xuất phẩm : Mã Trung Tuấn, Bồ Thụ Lâm, Trì Thần Hi, Thiết Phật
Giám chế : Trương Kỉ Trung
Biên kịch : Quan Triển Bác
Đạo diễn : Vu Mẫn
Nhiếp ảnh : Vu Mẫn

Các diễn viên chính
* Huỳnh Hiểu Minh vai Dương Quá
* Lưu Diệc Phi vai Tiểu Long Nữ
* Vương Lạc Dũng vai Quách Tĩnh
* Khổng Lâm vai Hoàng Dung
* Trần Tử Hàm vai Quách Phù
* Dương Mịch vai Quách Tương
* Triệu Hồng Phi vai Gia Luật Tề
* Ba Âm vai Kim luân Pháp Vương
* Cao Hổ vai Hoắc Đô
* Mạnh Quảng Mỹ vai Lý Mạc Sầu

Các vai khác

Giang nam Lục Gia trang
* Chu Hạo Đông vai Lục Lập Đỉnh
* Vương Giai Di vai tiểu Trình Anh
* Cát Thi Mẫn vai tiểu Lục Vô Song
* Địch Nãi Xã vai Âu Dương Phong

Đào Hoa đảo
* Mã Kiệt Lâm vai Kha Trấn Ác
* Vương Ninh vai Vũ Đôn Nho
* Triệu Cẩm Đào vai Vũ Tu Văn
* Tiễn Bác vai Quách Phá Lỗ
* Lý Ái Cầm vai tiểu bổng đầu
* Tiểu Đinh Đang vai tiểu Dương Quá
* Trần An Ny vai Tiểu Quách Phù
* Trần Á Luân vai tiểu Vũ Đôn Nho
* Diệp Kỳ Nhạc vai tiểu Vũ Tu Văn

Phái Đông Tà
* Vu Thừa Huệ vai Hoàng Dược Sư
* Vương Gia vai Trình Anh
* Dương Nhị vai Lục Vô Song
* Hoàng Tiểu Lôi vai Khúc Xọa Cô
* Hắc Tử vai Phùng Mặc Phong

Phái Cổ Mộ
* Vu Đình vai Lâm Triều Anh
* Lý Minh vai Tôn Bà Bà
* Triệu Đan Đan vai Hồng Lăng Ba

Toàn Chân giáo
* Quách Quân vai Vương Trùng Dương
* Triệu Lượng vai Chu Bá Thông
* Lý Quân vai Mã Ngọc
* Trần Kế Minh vai Khưu Xử Cơ
* Tôn Hiểu Yến vai Tôn Bất Nhị
* Tô Mậu vai Vương Xử Nhất
* Lưu Phi Trung vai Hách Đại Thông
* Cao Minh Khố vai Lưu Xử Huyền
* Lưu Nãi Nghệ vai Triệu Chí Kính
* Trình Hạo Phong vai Doãn Chí Bình
* Lý Viễn vai Lý Chí Thường
* Mạnh Hồng Cương vai Vương Chí Thản
* Chu Trọng vai Thân Chí PHàm
* Điền Trọng vai Lộc Thanh Đốc
* Vương Lệ Chu vai Cơ Thanh Hư
* Hồ Chí Dũng vai Bì Thanh Huyền

Đại Liêu
* Trương Kỉ Trung vai Gia Luật Sở Tài
* Nhiêu Mẫn vai Gia Luật Yến
* Tôn Lí Hoa vai Hoàn Nhan Bình

Tuyệt tình cốc
* Chung Trấn Đào vai Công Tôn Chỉ
* Phó Miểu vai Công Tôn Lục Ngạc
* Lý Minh vai Cừu Thiên Xích

Đại thắng quan Lục Gia trang
* Vương Cửu Thắng vai Lục Quan Anh
* Uông Trì vai Trình Dao Gia

Cái bang
* Đại Lực vai Hồng Thất Công
* Trương Hành Bình vai Lỗ Hữu Cước
* Lưu Quân vai Vương Thập Tam
* Cam Dũng vai Trần khất cái
* Vương Phi Bưu vai Hàn khất cái
* Chu Lỗi vai Hà Sư Ngã

Đại Lý thị
* Vương Vệ Quốc vai Nhất Đăng đại sư
* Mã Tử Tuấn vai Thiên Trúc tăng sư
* Lữ Sĩ Cương vai Từ Ân / Cừu Thiên Nhẫn
* Lương Lệ vai Anh Cô
* Mục Lập Tân vai Chu Tử Liễu
* Lý Trung Hoa vai Vũ Tam Thông

Mông Cổ quân doanh
* Viên Tuyển vai Hốt Tất Liệt
* Lưu Khôi vai Mông Kha
* Chu Cương vai đạt Nhĩ Ba
* Trương Chấn Dũng vai Ni Ma Tinh
* Dương Quang vai Tiêu Tương Tử
* Tu Cách vai Doãn Khắc Tây
* Trương Thân vai Mã Quang Tá

Tương Dương thành
* Lý Hổ vai Lã Văn Đức
* Nhiệm Vũ vai Bách Thảo Tiên
* Yên Bác Nhã vai Hắc Y Ni Thánh Nhân
* Đồng Kiến Cương vai Nhân Trù Tử
* Ngụy Bỉnh Hoa vai Thanh Linh Tử
* Nhiệm Mậu thành vai hắc kiểm đại hán
* Trương Kim vai Lam Thiên Hòa
* Đào Cát Tân, Vương Tú Cường, Vương Duy Trinh, Ngũ Tùng, Dương Kiến vai Sử Gia ngũ huynh đệ
* Hứa Kính Nghĩa, Thích kỳ, Cao Chiếu, Phùng Tùng Tùng, Diệp Thiền, Triệu Kì vai Tây Sơn nhất quật quỷ

Các vai còn lại
* Đường Vinh vai Sa Thông Thiên
* Tào Chấn Vũ vai Hầu Thông Hải
* Lý Kiến Xương vai Bành Liên Hổ
* Tiêu Trường Đạo vai Linh Trí thượng NhânCooking
Measurements
Cooking Measurements