No Hai Uy Long

//http://www.youtube.com/watch?v=hws8AQnDws0

Nộ Hải Uy Long l Phim Võ Thuật Chung Tử Đơn Full Thuyết Minh
1991

Happy New Year!
Giang Ho Dam Mau https://www.youtube.com/watch?v=C9Lb8_JvTrg 5,741,079 2,410 1,410 Published on Dec 17, 2013 Chung Tử Đơn
Than Bai & Thanh Bip Vo Danh https://www.youtube.com/watch?v=n5Jvin9j9GI 1,804,670 1,061 404 Published on Aug 12, 2013 phim đầu THẦN BÀI phút thứ 1:37:25 là phim THÁNH BỊP...
Ma Hy Tieu Tu (Chung Tu Don) https://www.youtube.com/watch?v=lZxzIb7dn6U
Con Khi Sac 2 (Chung Tu Don) https://www.youtube.com/watch?v=05LTjWTJf4Y