Kim Kiếm Điêu Linh 2003 Tập 1 – Huỳnh Khôn Huyền, La Hải Quỳnh,