http://www.youtube.com/watch?v=eOrdJvAw4kY

Thanh Sang: 50 Năm Một Tình Yêu Nghệ Thuật