Dinh Menh – Huong Thuy, Le Thuy, Minh Vuong

http://www.youtube.com/watch?v=lcZ5q7aquWk

Huong Thuy, Le Thuy, Minh Vuong, Thanh Ngan, Kim Tieu Long, Chi Linh, Quoc Kiet, Hong Yen

Happy New Year!
Tan Co Thuyen Hoa – Huong Thuy & Kim Tieu Long https://www.youtube.com/watch?v=GPJIZ5dkDEw
Ca Co Dep Lam Que Anh – Kim Tieu Long & Huong Thuy https://www.youtube.com/watch?v=jesTcb-ROmU http://www.youtube.com/watch?v=6bJpRoIMYYw
Tieu Anh Phung https://www.youtube.com/watch?v=VgeKKf2Mmwo Tiêu Anh Phụng - Tron Tuong - Minh Vương, Mỹ Châu, Lệ Thuỷ, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Kim Ngọc, Cải L...