Nguoi nha que


Người nhà quê – Hoai Linh, Chi Tai