CHÂU TINH TRÌ 2013 – Chi Long Quá Kê Niên (Trường Học Đặc Cảnh Uy Long 3).