Bach Ho 2013

http://www.youtube.com/watch?v=W6ydeocboBs

Bạch Hồ 2013 (Trương Trí Lâm, Chung Hân Đồng) [Phim Kiếm Hiệp]